អន្តរជាតិ

ស៊ែរបន្ទាន់! អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញ មេរោគថ្មីដ៏គ្រោះថ្នាក់ នៅលើសត្វជ្រូក ដែលអាចរាតត្បាតពេញពិភពលោក

ដានជំងឺផ្តាសាយថ្មី ដែលមានលទ្ធភាពក្លាយជាជំងឺរាតត្បាតនោះ ត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិន។ នេះយោងតាម BBC ផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី៣០មិថុនា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិននិយាយថា វាបានលេចឡើងនាពេលថ្មីៗនេះហើយបានតោងជាមួយសត្វជ្រូក ប៉ុន្តែអាចឆ្លងទៅមនុស្ស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចប្រែប្រួលរូបរាងបន្ថែមទៀតដូច្នេះវាអាចឆ្លងរាលដាលយ៉ាងងាយស្រួលពីមនុស្សទៅមនុស្ស និងបង្កឱ្យមានការផ្ទុះឡើងជំងឺរាតត្បាតមួយទៀតទូទាំងពិភពលោក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថា ទោះបីវាមិនមែនជាបញ្ហាបន្ទាន់ក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែវាមាន “គ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់” ដើម្បីឆ្លងមកមនុស្ស ហើយត្រូវការការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់។ ដោយសារវាជាមេរោគថ្មី មនុស្សអាចមានតិចតួចឬគ្មានសោះតែម្តងនូវប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Proceedings of the National Academy of Sciences ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថា វិធានការនានាដើម្បី គ្រប់គ្រងមេរោគនៅក្នុងសត្វជ្រូកនិងការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជ្រូក គួរតែត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្គម

ជួយស៊ែរផង អាណិតណាស់ លោកយាយ អុន អាយុ៩០ឆ្នាំ ពិសារបាយជាមួយអំបិល សឹងរាល់ថ្ងៃ ហើយពេលខ្លះដាច់បាយក៏មាន ព្រោះតែ…(មានវិដេអូ)

ដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗ មិនដូចគ្នាទេ មានអ្នកខ្លះកើតមកនៅក្នុងជីវិតដល់ល្អប្រសើរ ហើយមានអ្នកខ្លះទៀត រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រលំបាក ។ មានពេលខ្លះត្រូវអត់ឃ្លា ពេលខ្លះត្រូវគេងអង្គុយ ហើយពេលខ្លះក៏ដាច់បាយ​ ព្រោះតែភាពក្រ ធ្វើឲ្យមនុស្សជួបនូវការលំបាកជាច្រើនទៀត។ តួយ៉ាងដូចជាជីវិតរបស់លោកម្នាក់ ដែលគាត់រាល់ថ្ងៃនេះរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនា នៅក្នុងខ្ទមបាក់បែក ដំបូលធ្លុះធ្លាយ ពេលខ្លះសឹងតែគ្មានប្រាក់ទិញអង្ករហូបក៏មានដែរ ។ រាល់ពេលមេឃភ្លៀងម្តង លោកយាយ ត្រូវយកកន្ទេលមកគ្របពីលើ ហើយអង្គុយចាំឲ្យមេឃរាំងវិញ ទើបអាចសម្រានបាន។ លោកយាយអុន ដែលមានអាយុ៩០ឆ្នាំហើយ តែត្រូវដាំត្រកួនខ្លួនឯងដើម្បីលក់យកកំរ៉ៃខ្លះ មកទិញអង្ករហូប ព្រោះថា ស្បៀងក៏គ្មាន ប្រាក់កាក់ក៏គ្មាន ។ លោកយាយគាត់មានទីលំនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង។ បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា​អធិរាជត្រកូល លី បានបង្ហោះសារយ៉ាងកំសត់អំពីស្ថានភាពរបស់លោកយាយកំសត់យើង ដែលគាត់មើលទៅ ពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនហើយ មានតែបងប្អូនទេ ដែលអាចជួយដល់លោកយាយកំសត់ឲ្យគាត់មានស្បៀងពិសារ និងមានប្រាក់កាក់ខ្លះទុកគ្រាន់ទិញម្ហូបពិសារ។ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើ បានរៀបរាប់យ៉ាងកំសត់ថា លោកយាយ អុន មាន អាយុ 90ឆ្នាំ ហើយ ចាស់ជរាទីទាល់ ក្រ ពិសារ បាយ នឹង អំបិល ស្ទើរ រាល់ថ្ងៃ […]

អន្តរជាតិ

ទីបំផុត ចិន​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​កូវី​ដ​១៩​បាន​ហើយ តែ​សំរាប់​ប្រើ​ក្នុង​យោធា​ចិន​សិន​

​យោធា​ចិន​បាន​ទទួល​ភ្លើង​ខៀវ​អោយប្រើ​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩​មួយ​ប្រភេទ ដែល​ផលិត​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ខ្លួន​រួម​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​CanSino Biologics ក្រោយ​ពី​ការសាកល្បង​ក្នុង​​គ្លីនិក​បង្ហាញថា វា​មាន​សុវត្ថិភាព​និង​ប្រសិទ្ធភាព​លើ​អ្នក​ប្រើ នេះ​បើ​តាម​ក្រុមហ៊ុន​ប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​២៩​មិថុនា​។​ ​វ៉ាក់សាំងAd5-nCoV ជា​បេក្ខជន​មួយ​ក្នុងចំណោម​បេក្ខជន​វ៉ាក់សាំង​ចំនួន​៨​ដែល​ផលិត​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ជា​ច្រើន​ហើយ​ពួក​អ្នកសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​បាន​យក​វា​ទៅ​សាកល្បង​លើ​មនុស្ស​សំរាប់​ជំងឺ​ផ្លូវ​​ដង្ហើម​បង្កឡើង​ដោយ​វីរុស​កូរ៉ូណា​ថ្មី​។​ CanSino​បាន​និយាយថា កាលពី​ថ្ងៃ​២៥​មិថុនា​គណៈកម្មាធិការ​យោធា​មជ្ឈិម​ចិន​បាន​អនុម័ត​អោយ​យោធា​ចិន​ប្រើ​វ៉ាក់សាំង​នេះ​សំរាប់​រយៈពេល​១​ឆ្នាំ ។​Ad5-nCoV​បច្ចុប្បន្ន​កំរិត​ប្រើ​នៅ​តែ​ក្នុង​យោធា​​ចិន​និង​មិនទាន់​ប្រើ​ក្នុង​កម្មវិធី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ទូលំទូលាយ​នៅឡើយ​ទេ​។​ ​វ៉ាក់សាំង​នេះ​ផលិត​ឡើង​រួមគ្នា​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន CanSino និង​វិទ្យាស្ថាន​ជីវ​បច្ចេកវិទ្យា​ប៉េកាំង​នៅ​បណ្ឌិតសភា​វិទ្យាសាស្ត្រ​វេជ្ជសាស្ត្រ​យោធា​។​ ​ក្រុមហ៊ុន​បាន​បន្ថែមថា ការសាកល្បង​នៅ​ដំណាក់កាល​ទី​១​និង​ទី​២ វា​បាន​បង្ហាញថា​វ៉ាក់សាំង​នេះ​មាន​សក្កា​នុព​ល​រារាំង​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ ដែល​បាន​សម្លា ប់​មនុស្ស​ជាង​កន្លះ​លាន​នាក់​ហើយ​មក​ទល់​ប​ច្ច​ប្បន្ន តែ​​មិនទាន់​ធានា​ផលិត​ចេញ​ជា​ខ្នាត​ពានិជ្ជកម្ម​ទេ​។​ ​មកទល់​បច្ចុប្បន្ន​មិនទាន់​មាន​វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​កូវី​ដ​១៩​ណា​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​អោយ​ផលិត​លក់​នៅឡើយ​ទេ តែ​បេក្ខជន​វ៉ាក់សាំង​ជាង​ដប់​ក្នុងចំណោម​១០០​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​កំពុង​ត្រូវ​បាន​សាកល្បង​​លើ​មនុស្ស​៕​ ប្រភពអត្ថបទ រស្មីកម្ពុជា

អន្តរជាតិ

ដំណឹងល្អ ! ក្រុមហ៊ុនមួយនៅឥណ្ឌា «ទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 លើមនុស្ស»

ក្រុមហ៊ុនវេជ្ជសាស្ត្រឥណ្ឌា បារ៉ាត់ បាយអូធិច (Bharat Biotech) បានទទួលការអនុញ្ញាតហើយ ក្នុងការចាប់ផ្ដើមតំណាក់កាលទី ១ និងទី ២ នៃការធ្វើតេស្ដវ៉ាក់សាំង COVID-19 លើមនុស្ស បន្ទាប់ពីបានដាក់ជូនទិន្នន័យធ្វើតេស្ដបឋមរបស់ខ្លួន ដល់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលឥណ្ឌា។ នេះបើតាមការការចេញផ្សាយ ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ Bharat Biotech ជាក្រុមហ៊ុនវេជ្ជសាស្ត្រឥណ្ឌាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង ហាយឌែរ៉ាបាដ (Hyderabad) ស្ថិតនៅចំងាយ ៥៦៩គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង ប៊ែងហ្គាលូរូ (Bengaluru) បានដឹកនាំការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋចំនួនពីរ គឺក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រឥណ្ឌា (Indian Council of Medical Research) និងវិទ្យាស្ថានជាតិសិក្សាពីវីរុស (National Institute of Virology)។ ក្រុមហ៊ុនបានឱ្យដឹងទៀតថា ការធ្វើតេស្ដវ៉ាក់សាំង COVID-19 លើមនុស្ស អាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយ។ បច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាជាប្រទេសមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ច្រើនលំដាប់ទី ៤ នៅលើពិភពលោក ដោយមានចំនួនករណីឆ្លងសរុប […]

សង្គម

ពលករខ្មែរ៤នាក់ ត្រូវជនជាតិថៃបា​ញ់​របួ​ស​ធ្ង​ន់ ខណៈរដ្ឋាភិបាលថៃ​​ហាមជួបជុំផឹ​ក​ស៊ី(មានវិដេអូ)

ពលករ​ខ្មែរ​៤​នាក់ ត្រូវបាន​អ្នកគ្រប់គ្រង​ជំរុំ (​កន្លែង​ស្នាក់នៅ​របស់​ពលករ​) ជា​ជនជាតិ​ថៃ បា ញ់​ បណ្តាល ​ឲ្យ​រងរបួ ស ​ធ្ង ន់ធ្ងរ មិនដឹងថា​ស្លា ប់ ឬ នៅមាន​ជីវិត​នោះទេ ខណៈ​ឡានពេទ្យ​បាន​ដឹក​យកទៅ​ស ង្គ្រោះ បន្ទាន់ កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ ។ រឿងរ៉ាវ​នេះ បានកើត​ឡើង គឺ​នៅពេលដែល​ពលករ​ខ្មែរ ​កំពុង​ជួ ប ជុំ​ ផឹ ក ស៊ី នៅ​ថ្ងៃ​បើ ក ​លុយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាម​ប្អូនស្រី​ម្នាក់​ដែលជា​ពលករ បាន​រៀប​រាប់ទាំង​រំជួលចិត្ត​ថា នៅ​យប់​ថ្ងៃកើតហេតុ បងប្អូន​ពលករ​ខ្មែរ​យើង បាន​ជួ ប ជុំ ​ផឹ ក ស៊ី​ នៅក្នុង​កន្លែង​ស្នាក់នៅ ក្នុង​ថ្ងៃ​បើក ​ប្រាក់ខែ នៅពេលនោះ ​ស្រាប់ តែ​អ្នកមើល ការខុសត្រូវ​ក​ន្លែ​ង ​ស្នាក់នៅ​ជា​ជនជាតិ​ថៃ បាន​រករឿង និង​បា ញ់​ គំ រា […]

ហោរាសាស្រ្ត

ក្នុងខែថ្មី ឆ្នាំទាំង៥ ឆ្លូវ មមី​ ថោះ វក ម្សាញ់ ទេវតាទ្រព្យនាំសំណាង លុយចាយពេញដៃ

ក្នុងខែថ្មី ឆ្នាំទាំង៥ ឆ្លូវ មមី​ ថោះ វក ម្សាញ់ ទេវតាទ្រព្យនាំសំណាង លុយចាយពេញដៃ ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ? ឆ្នាំឆ្លូវ ដួងរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានជោគមានជ័យមានសិរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានភាពសុខដុមគាប់ប្រសើរណាស់។ នៅចន្លោះពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬទាក់ទងបញ្ហាប្រាក់កាក់ធ្វើអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាម។ ចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញកប់ក្តោង។ រីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយនឹងគ្នាជានិច្ច ខមិន989 រួចស៊ែរចេញជាប្រញាប់ ឆ្នាំថោះ លាភធំចាំងចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អង៉ូវហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលាភធំដទៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះ។តាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលាភមានជ័យលុយធំចូលមកហៀរដៃនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនិងជាអ្នកមានបញ្ញវាងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារល្អប្រសើរ ខមិន 222 រួចស៊ែរចេញជាប្រញាប់ ឆ្នាំម្សាញ់ លោកអ្នកមានលាភមានលុយហូរចូលដូចភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃ។ តាមទំនាយកំពូលហោរាចិនបានបង្ហាញថាមានលាភធំលុយធំហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីតែងផ្តល់ផលល្អនិងទទួលបានផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរ។ រាល់ការងាររកទទួលទានមានលាភមានលុយចូលច្រើននិងមានអ្នកនាំប្រាក់មកឱ្យដល់ផ្ទះ។ពណ៌នៃលាភសំណាងពណ៌ក្រហម លេខនាំសំណាងលេខ១៩ ខមិន 168 រួចស៊ែរចេញជាប្រញាប់ ឆ្នាំមមី រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតទទួលជោគជ័យលើការងារដ៏ត្រចះត្រចង់។ នៅអំឡុងពេលនេះដួងរាសីរបស់លោកអ្នកគាប់ប្រសើរខ្លាំងណាស់លោកអ្នកអាចសម្រុកការងារឱ្យពេញដៃពេញជើងព្រោះថាផលល្អនៅចាំហុចឱ្យជានិច្ចហើយបើចង់ចរចាពីរឿងអ្វីមួយក៏តែងឆាប់ត្រូវរ៉ូវគ្នាដែរ។ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើជំនួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលូតលាស់ទៅមុខប្រសើរណាស់ឯផលកម្រៃទៀតសោតក៏ចូលមកហូរហៀរ។ ចំណែកសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាស្វាមីភរិយកំលោះក្រមុំមានតែភាពផ្អែមល្អែមរកគ្នាប្រពៃណាស់។ ឆ្នាំវក លាភធំទាំងពួងនឹងហូរចូលដូចទឹក ការងាររកសុីអ្វីបានដូចប្រាថ្នា ពណ៌នៃលាភសំណាងពណ៌ខៀវ លេខនៃលាភសំណាងលេខ៨៩ លោកអ្នកមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរការរកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកបានទទួលផលហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទី។ អ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរបានផលចំណេញកប់ក្តោង ខមិន 678 រួចស៊ែរចេញជាប្រញាប់

ហោរាសាស្រ្ត

ថ្ងៃនេះ ឆ្នាំទាំងនេះ នឹងទទួលបានលាភពីទេវតាទ្រព្យ រាប់លុយចុកដៃ សិរីសួស្តីចូលមុខផ្ទះ

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ? ឆ្នាំជូត ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែសម្របខ្លួនតាមកាលៈទេសៈ ទើបធ្វើឲ្យលាភអ្នកមិនសូវប្រែប្រួល។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះ។ លេខសំណាង គឺលេខ៣។ ឆ្នាំឆ្លូវ ថ្ងៃនេះ អ្នកអាចធ្វើការបណ្តាក់ទុកក្នុងរយៈពេលខ្លី ព្រោះអាចទទួលបានផលលឿន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។ ឆ្នាំខាល ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែសម្រាកឲ្យបានច្រើន ដើម្បីបំពេញការងារបានល្អ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។ ឆ្នាំថោះ ថ្ងៃនេះ ផ្កាយសំណាងអាចរះខ្ពស់ជិតអ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានទ្រព្យច្រើន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿង។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។ ឆ្នាំរោង ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពីទ្រព្យរបស់អ្នក ព្រោះវាអាចចេញក្រៅគ្រប់ពេល។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។ ឆ្នាំម្សាញ់ ថ្ងៃនេះ មានតែការសម្រាកទេ ទើបមិនធ្វើឲ្យការងារអ្នកជួបនឹងបញ្ហាច្រើន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។ ឆ្នាំមមី ថ្ងៃនេះ ផែនការរបស់អ្នក នឹងអាចនាំអ្នកទៅជួបនឹងទ្រព្យធំ។ […]

សង្គម

ជួយស៊ែរបន្តផង! បើគ្មាន​ ៤នេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១កក្កដាខាងមុខ ច្បាស់ជាគេចមិនផុតទេ…

ក្រសួង​សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ​នឹង​អនុវត្តការផាកពិន័យ​ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ ចំពោះ​ភាព​យឺតយ៉ាវ ឬមិនបាន​មកបន្ត​សុពលភាព​លើការប្រើប្រាស់​សេវាសាធារណៈ​វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន​ផ្លូវគោក តាមការ​កំណត់​របស់​ក្រសួង រួមមាន៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១. លិខិត​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ធ្វើអាជីវកម្ម​ដឹកជញ្ជូន ២. ការ​ចុះ​បញ្ជី​រថយន្ត​ផ្លាកលេខ AT ឡើងវិញ ៣. ការ​ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​យានយន្ត​គ្រប់ប្រភេទ និង​អាជីវកម្ម​ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​យានយន្ត ៤. បណ្ណបើកបរ​យានយន្ត វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​សមត្ថភាព​គ្រូបង្រៀន​បើកបរយានយន្ត និង​លិខិត​អនុញ្ញាតឱ្យ​ធ្វើអាជីវកម្ម​បង្រៀន​បើកបរ​យានយន្ត។អត្ថបទ sabay​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហោរាសាស្រ្ត

នរណាខ្លះមានទម្រង់មុខបែបនេះ ច្បាស់ណាស់វាសនារបស់អ្នកនឹងក្លាយជាមហាសេដ្ឋី

តើ​សញ្ញា​នៃ​រូបរាង​កាយ​ទូទៅ​អ្វីខ្លះ​ ដែល​បង្ហាញ​ថា ​​មនុស្ស​ម្នាក់​នោះ​មាន​វាសនា​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ល្បីល្បាញ​និង​ជា​អ្នក​មាន​បាន? មាន​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា​របស់​មហាសេដ្ឋី​ជុំវិញ​ពិភពលោក​នេះ ជា​ញឹកញាប់ ​ទម្រង់​មុខ​រាងកាយ​របស់​ពួកគេ​គឺ​តំណាង​ឱ្យ​អ្វី​ដែល​មាន​ក្នុង​​ជីវិត​រស់នៅ។ យោង​ទៅ​តាមក្បួនពី​បុរាណ ​សញ្ញា​លើ​រាងកាយ​ចំនួន ៣ ចំពោះ​មនុស្ស​ដែល​អាច​មាន​វាសនា​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន ១. ទម្រង់​មុខ​មាន​រាង​ការ៉េ ទម្រង់​មុខ​ដែល​តំណាង​ឲ្យ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​គឺ​មុខ​រាង​ការ៉េ។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា​ ផ្ទៃមុខ​មាន​ទទឹង​ស្មើគ្នា​ចាប់​ពី​ថ្ងាស​រហូត​ដល់​ថ្គាម។ នេះ​ក៏​ព្រោះ​តែ​មុខមាត់​តំណាង​ឱ្យ​ជីវិត ​ហើយ​រូបរាង​បង្ហាញ​ពី​លក្ខណៈ​ទូទៅ​នៃ​ជីវិត​និង​ការ​ឡើង​ចុះ។ នៅ​ក្នុង​រូប​វិទ្យា ​រាង​ចតុកោណ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ផ្សារភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ធាតុ​ឈើ​ ​រឹងមាំ ​អាច​បត់បែន​បាន ​និង​លូតលាស់​តាម​ពេលវេលា។ ចំណែក​ឯ​រាង​ការ៉េ​​ តំណាង​ឱ្យ​ផែនដី​ដែល​រឹងមាំ​ និង​មាន​ស្ថិរភាព​ជាប់គ្នា។ ធាតុ​ទាំងពីរ​នេះ​គឺ​ជា​ធាតុ​រឹងមាំ​ និង​មាន​ស្ថិរភាពដែលត្រូវបានផ្សារភ្ចាប់គ្នា។ ២. ចង្កា​មូល​មាន​សាច់​ពេញ​និង​លេចធ្លោ មហា​សេដ្ឋី​ភាគច្រើន​តែង​មាន​ចង្កា​មូល​និង​លេចធ្លោ​ជា​ពិសេស។ ចង្កា​ជា​និមិត្តរូប​នៃ​ឆ្នាំ​ជីវិត​របស់​មនុស្ស។ ចង្កា​ដែល​មាន​សាច់​ពេញ​មើល​ទៅ​រឹងមាំ ​គឺ​ជា​សញ្ញា​នៃ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ក្នុង​វ័យ​ចំណាស់។ ជាក់ស្ដែង​មើល​តែ​មហា​សេដ្ឋី​ Amancio Ortega ( ម្ចាស់ Zara ) និង​លោក Larry Page (សហ​ស្ថាបនិក​ហ្គូហ្គោល )។ សុភាព​បុរស​ទាំងពីរ​នាក់​នេះ ​មាន​ចង្កា​ដែល​មាន​សាច់​ពេញ​និង​លេចធ្លោ។ ៣. ច្រមុះ​ស្រួច លក្ខណៈ​សរីរវិទ្យា​ទូទៅ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​អាច​ក្លាយ​ជា​អ្នកមាន​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក ​គឺ​ច្រមុះ​មាន​រាង​ស្អាត​ឬ​ស្រួច។ ច្រមុះ​តំណាង​ឱ្យ​ទាំង​ការងារ​និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ពាក់​កណ្ដាល​ជីវិត។ មនុស្ស​ដែល​មាន​ច្រមុះ​បែបនេះ ​ភាគច្រើន​មាន​ទ្រព្យ​ស្តុក​ស្ដម្ភ​ដោយសារ​តែ​សមត្ថភាព​ពិសេស​របស់​ពួកគេ […]

សង្គម

មិត្តភក្តិ របស់តារាហ្វេសប៊ុក Ah Jruy. បានបង្ហោះវិដេអូដែលបានឆាតជាមួយគ្នា មុនពេលនាង ស្លា ប់ ហើយរៀបរាប់ដូច្នេះថា…(មានវិដេអូ)

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថា នៅកាលពីយប់មិញនេះមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្លូវបែកជាបួន​ លេីផ្លូវ៣១០ កែងផ្លូវ១៤៣ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង២ ខណ្ឌបឹងកេងកង នាវេលាម៉ោងជាង១យប់រំលងអាធា្រត ឈានចូលថ្ងៃ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ។ យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះដែរបានបណ្តាលឲ្យនារីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាតារាហ្វេសប៊ុកមានឈ្មោះថា Ah Jruy បានទទួលមរណភាពនៅនិងកន្លែងកើតហេតុ ចំណែកបុរសម្នាក់ទៀតដែលជាគូរស្នេហ៍ឈ្មោះ ទិត គឹមហេង ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកីឡាបាលទាត់ជំរើសជាតិក្លិបវិសាខា បានរងរបួសធ្ងន់​ បែកមុខបែ កមាត់​រលាត់ដៃរលាត់ជេីង​ពេញមួយតួខ្លួនតែម្ដង​ ត្រូវបានរថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យឯកជនពន្លឹមកដឹកយកទៅសង្គ្រោះ ។ ដោយឡែកគ្រាន់តែទទួលបានដំណឹងដ៏សោកសៅមួយនេះហើយមិត្តភក្តិរបស់តារាហ្វេសប៊ុក Ah Jruy បានសម្តែងការសោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់មិត្តភក្តិជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនចំពោះការបាត់បង់មួយនេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទទួលយកមិនបានទេ ។ ក្នុងនោះដែរឃើញថាមានមិត្តភក្តិរបស់ស ព ឈ្មោះ Ah Jruy ម្នាក់ដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា Eza Ji បានបង្ហោះវិដេអូដែរបានភ្ចាប់មកជាមួយនិងសារយ៉ាងក្រៀមក្រំដ៏ខ្លីមួយដែលមានខ្លឹមសារដូច្នេះថា មានតែពាក្យថាស្ដាយព្រោះថ្ងៃចុងក្រោយដែលឯងចង់ជួបគ្នាក៏គ្នាមិនបានជួបដែរសុំទោសAh Jruy.(មានអ្វីត្រូវធ្វើយេីងត្រូវធ្វើអេាយហើយទៅកុំអេាយមានពាក្យថាស្ដាយក្រោយ)Rest In Peace ៕ ដើម្បីកំឲ្យខាតពេលយូរសូមទស្សនាវិដេអូនិងរូបភាពរបស់តារាហ្វេសប៊ុក Ah Jruy នៅខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា